Algemene Voorwaarden van Verhuur via Internet

Recitals

De onderneming SnowRental International biedt de online verhuur van skiuitrusting die in geselecteerde winkels kan opgehaald worden.

Snowrental International is een SAS met een maatschappelijk kapitaal van 5.000 euro, gevestigd te:

Maatschappelijke zetel
176 avenue Charles de Gaulle
92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX - FRANCE
Nanterre ROC, 789 386 398,
Hoofdtelefoon: 00 33 1 59390353
E-Mail: webmaster,snowrental,com
BTW nummer: FR 42 789 386 398

Elke reservering van de huur van skiuitrusting gerealiseerd via de website snowrental.com of telefonisch bij de Reserveringscentrale houdt in dat de hieronder gepreciseerde algemene voorwaarden worden aanvaard. De algemene huurvoorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn, en de toepasselijke voorwaarden zijn deze die van kracht zijn op onze website op het tijdstip van de reservering.

Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1: Reserveren van huur van uitrusting

1 - 1: Uitrusting voorwerp van de huur

Het geheel van het te huur aangeboden materieel is op onze website beschreven, met dien verstande dat de klant de mogelijkheid heeft een materieel-categorie te reserveren.


1-2: Huurprijs

De huurprijs wordt bepaald door de categorie van de door de klant gereserveerde uitrusting en de gekozen huurperiode, in overeenstemming met onze verhuurtarieven vermeld bij stap 2 van de rubriek "Reservering" op onze website. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen aan geldende percentages op het ogenblik van uw reservering.

De prijzen opgegeven in andere munten dan Euro of Zwitserse Frank zijn louter indicatief.

Nadere uitleg over de aanbieding 7e dag gratis

Het aanbod geldt voor elk verblijf van 6 dagen of meer en geeft recht op een dag gratis materiaalhuur, op verzoek, in de winkel.
Bij het ophalen van het materiaal moet u verzoeken om de 7e dag gratis. Elk verzoek later dan de afhaling leidt tot nietigheid van de aanbieding.
De aanbieding is van toepassing op hetzelfde materiaal als dat werd gehuurd op www.skiset.com en werd genoteerd op betaalbewijs.
In geval van het afsluiten van een garantie voor breuk/diefstal bij de reservering van het materiaal op www.skiset.com, geldt deze garantie ook voor de 7e dag gratis.


1-3: Betaalwijze

De klant kan naar keuze betalen in Euro of Zwitserse Franken per bankkaart, bankcheque of via bemiddeling van PayPal of Adyen evenals zoals bepaald in de paragrafen A tot C hierna:


A: Beveiligde betaling per bankkaart in Euro of in Zwitserse Franken

Snowrental International heeft een serviceovereenkomst afgesloten met Adyen inzake elektronische handel.

Deze overeenkomst heeft tot doel te voorzien in het geheel van de nodige functies voor het beheer van een betaaldienst en de beveiligde verwerving van internet betalingen.

Adyen beheert de beveiliging van de transacties en garandeert de bescherming van de veiligheidssleutels (ontcijferingscodes) en hun beheer.

Uitsluitend in Frankrijk uitgegeven bankkaarten of door de GIE Cartes Bancaires erkende internationale kaarten worden aanvaard.

De financiële kosten (bankkosten in verband met wisselkoersen, bankcommissies voor betalingen uitgevoerd buiten het uitgiftegebied van de kaart, andere bankcommissies …) die eventueel worden aangerekend voor betalingen per betaalkaart blijven ten laste van de klant. Deze kosten stemmen overeen met de eventuele kosten die door de bankinstelling van de klant worden aangerekend door het gebruik van zijn betaalkaart.

Het akkoord van het centrale netwerk van creditcards maakt de door de klant op de Website bevestigde bestelling effectief. In geval van weigering van de betaling door het centrale netwerk van creditcards, behoudt onze onderneming zich het recht voor om de reservering te annuleren.

Bij de betalingstransactie wordt de klant automatisch verbonden met de server van het verwerkingscentrum van de betalingen. De door codering beveiligde bankgegevens worden niet door de systemen van Snowrental International gevoerd en worden dus niet door deze laatste opgeslagen.


B: Betaling per bankcheque

Snowrental International aanvaardt de betalingen van huur van uitrusting per bankcheque (enkel vereffenbaar in Frankrijk) of postcheque voor alle reserveringen die minstens 20 dagen voor de eerste dag van de huur geboekt zijn.

De cheque moet worden opgesteld in Euro, ten gunste van Snowrental International en moet naar het volgende adres worden gestuurd:

Snowrental International
176 avenue Charles de Gaulle
92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Frankrijk

Bij niet-ontvangst van de cheque 15 dagen voor het vertrek van de klant, zal de betaling van de huur van de uitrusting uitsluitend kunnen gebeuren via creditcard. Bij afwezigheid van betaling met creditcard, zal de reservering worden geannuleerd.


C: Beveiligde betaling via PayPal of Adyen

Snowrental International heeft serviceovereenkomsten afgesloten met PayPal en Adyen.

Deze overeenkomsten hebben tot doel te voorzien in het geheel van de nodige functies voor het beheer van een betaaldienst en de beveiligde verwerving van internet betalingen.

PayPal en Adyen beheren de beveiliging van de transacties en garanderen de bescherming van de veiligheidssleutels (ontcijferingscodes) en hun beheer.

De financiële kosten (bankkosten in verband met wisselkoersen, bankcommissies voor betalingen uitgevoerd buiten het uitgiftegebied van de kaart, andere bankcommissies …) die eventueel worden aangerekend voor betalingen uitgevoerd via PayPal of Adyen blijven ten laste van de klant.


1-4: Ontstaan van het contract

De reservering is overeengekomen en wordt enkel effectief na ontvangst door Snowrental International, in overeenstemming met wat hierboven is bepaald, van het totale bedrag van de huur en de ontvangst door de klant een bevestigings-e-mail van de huur met inbegrip van een door de klant af te drukken en in de geselecteerde winkel voor te leggen Voucher.

Artikel 2: Terbeschikkingstelling en inlevering van de gehuurde uitrusting - Huurperiode

De huur begint bij het overhandigen van de uitrusting aan de klant in de geselecteerde winkel tot en met inbegrip van de dag van inlevering in overeenstemming met de op de door de klant afgedrukte en in de geselecteerde winkel afgegeven Voucher vermelde huurperiode.

De uitrusting materiaal kan worden afgehaald de dag voor de eerste ski-huurdag vanaf 17u00, en worden ingeleverd op het einde van de laatste ski-huurdag of de dag erna voor 10u.

Voor reserveringen verricht minder dan 48u op voorhand kunnen de winkels de voorbereiding van de uitrusting niet garanderen.

Elke inlevering van uitrusting na 10 uur de dag na de op de Voucher voorziene inleveringsdag zal het factureren voor gevolg hebben door de betrokken winkel van een huurdag aan het in de winkel uitgehangen tarief.

De skiuitrusting wordt gehuurd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant zodra hij deze in bezit neemt. Hij staat in voor de instandhouding ervan en zal het te allen tijde gebruiken als een goede huisvader. Het in bezit nemen van de gehuurde uitrusting is ten laste van de persoon die de huur verricht.

In geval van vertraging in het afhalen van de gehuurde uitrusting is de klant gehouden de betrokken winkel daar zo snel mogelijk van in te lichten. Wij verzoeken de betrokken winkel om de door de klant gereserveerde uitrusting gedurende 24 uur ter beschikking te houden. Bij het verstrijken van deze termijn kan de uitrusting opnieuw te huur aangeboden worden, zonder enig recht op vergoeding aan de klant.

De gehuurde uitrusting moet verplicht ingeleverd worden in de winkel waar ze werd afgehaald.

Het gebrek aan inlevering van de gehuurde uitrusting, ongeacht de reden, zal aanleiding geven tot het factureren door de betrokken winkel aan de klant van de integrale nieuwwaarde van de uitrusting aan de detailprijs, in meerdering op de huurprijs. De klant heeft de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen het diefstalrisico door bij zijn reservering de waarborg "Schade / diefstal" (Artikel 5) te onderschrijven.

Artikel 3: Gebruik van de gehuurde uitrusting

De gehuurde uitrusting is bestemd voor het uitsluitende gebruik van de klant, zonder enige mogelijkheid van onderhuur of zelfs van gratis uitlenen. De klant oordeelt zelf over zijn capaciteit om de gehuurde uitrusting te gebruiken.

Hij verklaart in staat te zijn om de gehuurde uitrusting te gebruiken en deze te gebruiken met de nodige voorzichtigheid, zonder gevaar voor derden in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Al de te huur aangeboden uitrusting is verondersteld in goede staat in bezit te zijn genomen en zal in dezelfde staat moeten ingeleverd worden. De genummerde of gemarkeerde uitrusting moet worden ingeleverd met dezelfde nummers en merktekens. Elke beschadiging, ongeacht de oorzaak ervan, zal, en dit in meerdering van de huurprijs, aanleiding geven tot de directe betaling aan de betrokken winkel van de kosten voor vervanging of reparatie, binnen de maximale grens van de nieuwwaarde van de uitrusting. De klant heeft de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen het schaderisico door bij zijn reservering de waarborg "Schade / diefstal" (Artikel 5) te onderschrijven.

Artikel 4: Beschikbaarheid van de voor huur aangeboden uitrusting

Snowrental International kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de vertragingen bij de terbeschikkingstelling van de gehuurde uitrusting, wegens oorzaken onafhankelijk van haar wil, zoals ongevallen, vertragingen in de inlevering van de uitrusting van de vorige huur, wijziging van de regelgeving, overmacht, stakingen, enz.

In dergelijke omstandigheden zal Snowrental International alle inspanningen leveren voor het ter beschikking stellen aan de klant van een uitrusting van gelijke of hogere kwaliteit volgens de beschikbare voorraden van de betrokken winkel. In tegengesteld geval verbindt Snowrental International zich ertoe de klant integraal terug te betalen. De terugbetaling zal geschieden ofwel door het crediteren van de voor de transactie gebruikte betaalkaart, ofwel door een bankcheque als de klant per cheque betaalde, ofwel door het crediteren van de PayPal of Adyen account als de klant betaalde via PayPal of Adyen.

Artikel 5: Waarborg "Schade / diefstal"

De klant heeft bij het reserveren de mogelijkheid om de gehuurde uitrusting te verzekeren tegen schade (volledige of gedeeltelijke beschadiging van de skiuitrusting) en (volledige of gedeeltelijke) diefstal. De prijs van deze waarborg wordt bepaald in functie van de categorie van de door de klant gereserveerde uitrusting en van de gekozen duur van de huurperiode, in overeenstemming met onderstaande tarieven:

Categorie van de gehuurde uitrusting Prijs van de diefstal- en schadeverzekering per dag
PREMIUM, EXCELLENCE, TOURING 3 €
SENSATIE, EVOLUTION 2.20 €
BUDGET, RIDER JUNIOR, NORDIC, SKATING 2 €
KID, MINI KID 1 €
Schoenen / laarzen 1 €

Het vergeten, verliezen of ruilen van de skiuitrusting gedurende de totale duur van de huurperiode vallen buiten de waarborg.

Verplichtingen van de klant in geval van verlies of schade:

  • In geval van diefstal van de skiuitrusting, dient de klant het bewijs van de diefstalaangifte aan een bevoegde autoriteit (politie, Rijkswacht) over te maken aan de winkel waar hij de uitrusting huurde.
  • In geval van schade aan de skiuitrusting, moet de klant de beschadigde uitrusting terugbrengen naar de winkel waar hij deze heeft gehuurd.

Artikel 6: Annuleringsvoorwaarden

De klant beschikt over een herroepingstermijn van 7 volle dagen na de bevestiging van de reservering. Indien deze termijn eindigt op een zaterdag, zondag, feest- of vrije dag, zal deze verlengd worden tot de eerstvolgende werkdag.

Dit herroepingsrecht zal niet meer kunnen uitgeoefend worden als de huur aanvang nam voor het verstrijken van de termijn van zeven volle dagen.


6-1: Uitoefenen herroepingsrecht

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen een termijn van 7 volle dagen, zullen de door de klant gestorte bedragen worden terugbetaald mits aftrek van een bedrag van 1,00 € / 1,40 CHF, BTW inbegrepen, per persoon voor dossierkosten. De terugbetaling zal geschieden ofwel door het crediteren van de voor de transactie gebruikte betaalkaart, ofwel door een bankcheque als de klant per bankcheque betaalde, ofwel door het crediteren van de PayPal of Adyen account als de klant betaalde via PayPal of Adyen.


6-2: Annulering voor inbezitneming van de uitrusting en na de herroepingstermijn

Tijdens de schoolvakanties:

Van t/m
21-12-19 04-01-20
08-02-20 07-03-20
04-04-20 02-05-20
  • Elke annulering van de huur tot D-5 inbegrepen zal aanleiding geven tot de terugbetaling van de huur, evenals van de Schade / Diefstalwaarborg indien deze werd onderschreven, mits een aftrek van 3% voor annuleringskosten.
  • Elke annulering van de huur tussen D-4 en D-3 inbegrepen zal aanleiding geven tot de terugbetaling van de huur, evenals van de Schade / Diefstalwaarborg indien deze werd onderschreven, mits een aftrek van 50% voor annuleringskosten.
  • Na D-3 zal geen enkele annulering meer mogelijk zijn en zal geen enkele terugbetaling kunnen gevorderd worden.

Buiten de schoolvakanties:

  • Elke annulering van de huur tot D-3 inbegrepen zal aanleiding geven tot de terugbetaling van de huur, evenals van de Schade / Diefstalwaarborg indien deze werd onderschreven, mits een aftrek van 3% voor annuleringskosten.
  • Elke annulering van de huur op D-2 zal aanleiding geven tot de terugbetaling van de huur, evenals van de Schade / Diefstalwaarborg indien deze werd onderschreven, mits een aftrek van 50% voor annuleringskosten.
  • Na D-2 zal geen enkele annulering meer mogelijk zijn en zal geen enkele terugbetaling kunnen gevorderd worden.

6-3: Annulering na inbezitneming van de uitrusting

In geval van ziekte of ongeval tijdens de huurperiode blijven de huurvoorwaarden van kracht. Enkel de uitrusting gehuurd door de betrokken persoon zal kunnen ingeleverd worden en zal dan aangerekend worden pro rata temporis van het werkelijk verlopen aantal huurdagen (op vertoon van een medisch getuigschrift en van een door de winkel verstrekt inleveringsattest van de uitrusting).

In dat geval zal de terugbetaling (mits aftrek van een bedrag van 1,00 € / 1,40 CHF BTW inbegrepen per persoon voor dossierkosten) geschieden door het crediteren van de voor de transactie gebruikte betaalkaart, ofwel door een bankcheque als de klant per bankcheque betaalde, ofwel door het crediteren van de PayPal of Adyen account als de klant betaalde via PayPal of Adyen. Elke begonnen huurdag blijft volledig verschuldigd.


6-4: Annulering omwille van weersomstandigheden

In geval van volledige sluiting van het normaal vanaf de plaats van de huur van de uitrusting toegankelijke skigebied, en alleen in dat geval, zullen de betreffende huurdagen worden terugbetaald op vertoon van een bewijs afgeleverd door het bedrijf dat de skilift van het skigebied uitbaat.

In dat geval zal de terugbetaling geschieden door het crediteren van de voor de transactie gebruikte betaalkaart, ofwel door een bankcheque als de klant per bankcheque betaalde, ofwel door het crediteren van de PayPal of Adyen account als de klant betaalde via PayPal of Adyen.

Artikel 7: Persoonsgegevens

De klant wordt verwezen naar de rubriek "Wettelijke vermeldingen - persoonsgegevens" van huidige website.

Artikel 8: Rechtsmacht - Toepasselijk recht

In geval van enigerlei betwisting aangaande huidig contract, en bij gebrek aan minnelijke regeling, zal het geschil beslecht worden door de volgens de toepasselijke procedureregels bevoegde rechtbank.

Enkel het Frans recht zal toepasselijk zijn op elk geschil, ongeacht de aard ervan, en de Franse rechtbanken zullen uitsluitend bevoegd zijn.

Algemene huurvoorwaarden - 2019 / 2020